LIUKASTUMISTAPAUKSET

Julkaistu MASA 1/2003 lehdessä. Teksti: Pia-Maria Pesonen, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia. Kuvat: Kallematti Waris


Ei vara venettä kaada

Ei se vahinko kohdetta valitse. Iästä riippumatta turha kiire ja liika nopeus olosuhteisiin nähden lisäävät liukastumisvaaraa. Muista valita oikeat jalkineet ulkona liikkumiseen! Kevätsäällä saattavat paikalliset olosuhteet muuttua muutamassa tunnissa hengenvaarallisiksi. Hiekoituksesta huolimatta valppaus ja oikeat jalkineet antavat parhaan turvan.

Miten toimia liukastumistapauksessa

Talven taittuessa kevääksi ja pakkasen vuorotellessa suojasään kanssa myös riski lliukastumistapaturmiin kasvaa ja siksi onkin aihetta kiinnittää huomiota siihen, miten liukastumistilanteessa tulisi toimia. Artikkelissa käydään läpi pääsääntöjä vahingonkorvausvelvollisuudesta liukastumistilanteessa ja annetaan toimintaohjeita korvauksen hakemista varten.

Kuka on vastuussa liukastumistapaturmista?

Katujen kunnossapitovelvoitteesta on säädetty laisäädännön ohella kuntien järjestyssäännöissä. Lisäksi kiinteistön omistajalla on katsottu olevan ilman lakia ja järjestyssääntöjäkin yleinen huollisuusvelovoite kiinteistön alueella olevien yleisesti käytettyjen kulkuväylien kunnossapidosta, jotta niillä liikkuminen olisi turvallista.

Vahingonkorvausoikeuden mukaan kiinteistön omistajan korvausvastuun syntyminen edellyttää laiminlyöntiä kiinteistön kunnossapidosta huolehtimisessa. Oikeuskäytännössä kiinteistön omistajalla on kuitenkin katsottu olevan korostettu huolellisuusvelvoite kiinteistön kunnossapidossa ja jalkakäytävien ohella vastuu on ulotettu myös kiinteistön pihakäytävien ja muiden kulkuväylien kunnosta huolehtimiseen vaarattoman kulun varmistamiseksi. Kiinteistön alueella tapahtuneissa liukastumisvahingoissa kiinteistön omistaja voi vapautua vastuusta vain, mikäli omistaja kykenee osoittamaan, että kunnossapitovelvoite on asianmukaisesti täytetty ja vahinko on aiheutunut muusta kuin kiinteistön omistajan syyksi luettavasta seikasta. Jos kiinteistönhoito on ulkoistettu huoltoyhtiölle, on kiinteistön omistaja näissäkin tapauksessa kuitenkin asukkaaseen ja ulkopuoliseen nähden vastuussa liukastumisvahingosta.

Mikäli liukastuminen on tapahtunut työpaikalla tai työpaikkaan kuuluvalla alueella, matkalla työntekijän asunnosta työpaikalle tai päinvastoin tai työntekijän ollessa työnantajan asioilla, sovelletaan liukastumiseen tapaturmavakuutuslakia. Tällöin työnantaja on vastuussa tapahtuneesta vahingosta.

Mistä ja miten hakea korvauksia?

Haettaessa korvausta liukastumisesta aiheutuneesta vahingosta tulee ensinnäkin huomioida se, että liukastumisesta on ilmoitettava mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen kiinteistön omistajan edustajalle. Liukastumisesta aiheutuneesta vahingosta on ensiksi tehtävä korvausvaatimus kiinteistön omistajalle, joka voi siirtää vahingon käsiteltäväksi edelleen vakuutusyhtiön vastuuvakuutuksensa perusteella. Jos kyseessä on työtapaturmaksi luettava liukastuminen, on siitä ilmoitettava viipymättä työnantajalle, joka vastaavasti voi siirtää vahingon vakuutusyhtiön käsiteltäväks lakisääteisen tapaturmavakuutuksensa perusteella. Näissäkin tapauksissa ilmoitus on hyvä tehdä kuitenkin myös kiinteistön omistajalle.

Mikäli tapahtumalla on silminnäkijöitä, on heidän yhteystietonsa myös syytä kirjata ylös. Samoin on hyvä kiinnittää huomiota tapahtumapaikalla hiekoitukseen ja vallinneisiin sääolosuhteisiin. Edellä mainittujen tietojen ylöskirjaaminen on tärkeää selvitettäessä korvausvastuun syntymistä. Korvauskäsittely saadaan nopeimmin suoritettua, mikäli vakuutusyhtiöön toimitetaan jo heti aluksi tapahtumaan koskeva vahinkoilmoitus, josta käy ilmi tarkka tapahtuma-aika, liukastumispaikka ja kuvaus olosuhteista. Vahinkoilmoitukseen on hyvä liittää myös mahdolliset todistajankertomukset sekä huoltoyhtiön kertomus koskien kiinteistön alueella suoritettua aurausta ja hiekoitusta.

Miten liukastumisen voi ennaltaehkäistä?

Liukkaana aikana kannattaa myös kiinnittää huomiota vahingon ennalta ehkäisemiseen varmistamalla, että kengät eivät ole liukkaat ja että niissä on kunnolliset lumiurat. Myös kiinteistön alueella liikkuessa on hyvä valita yleisesti käytetyt ja hiekoitetut kulkuväylät. Näin toimimalla liukastumisen riski voidaan paremmin välttää kokonaan.